ATJ

 

ޚިދުމަތް ލިބޭނެތަން

މި ޚިދުމަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސް ނެންގެވުމުގެ މަތީން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ލީގަލް ކްލިނިކުން ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތަކަށްވާތީ، މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަން ހުންނަނީ މާފަންނު ތީމުގެ އާބުރުޒު ހިނގުމުގައެވެ.