ATJ

 

ޚިދުމަތް ހޯދާނެގޮތް

މި ކްލިނިކް ގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކަށް މި ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ޙާޟިރުވެގެންވެސް ޚިދުމަތް ހޯދިދާނެއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކާ ފޯނުން ގުޅައިގެން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.